Carmelite Profiles (1984)

     User has created a profile: 11
     Profile contains photos: 2
     In Memory: 2
     Contains "In Memory" entry: 2
     Military Service: 1
   Restricted to Carmelites only


     

Show by:    A-Z    Last Updated: 11    Newest Members: 11    Latest Comments: 2  


Amita Anumeha (Madhukar)   
Shamshad Arfin
Aditi Choudhury
Shoma Choudhury
Gargi Dan (Basu)   
Reena Gandhi (Rina Hora)
Babli Ghosh   
Pratima Gupta   
Mamta Jain
Shailesh Jain
Pritam Jaipuriar   
Mita Jha
Vinita Mahto
Debjani Mitra
Jayati Mukherjee
Pubali Roy Mukherjee
Rani Mukut
Utparna Nayak (Ganguli)   
Sangeeta Peters (Sebastian)   
Om Prakash
Dipti Prasad
Akash Raj
Sanjay Routray
Seema Routray (Kumar)   
Debjani Roy
Lokesh Sahu
Agnimita Sanyal
Mita Sengupta
Priti Shankar
Kaushal K. Sharan   
Ratandeep Sharma
Ajay Kumar Singh   
Manju Singh
Ashok Sinha
Bibha Sinha   
Binod Sinha   
Durgesh Nandini Sinha     
Kiran Sinha
Bidisha Som (Ghose)
Suneeti Srivastava